За нас

Одесос 33 (търговско наименование на “Лено Маркетс” ЕАД) е вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 103277217.

Одесос 33 е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 96, ет. 7, тел.: + 359 2 943 92 15 и +359 2 943 92 16, тел. за приемане, предаване и изпълнение на нареждания: +359 2 445 20 66, e-mail: office@odesos33.com, website: www.odesos33.com.

Одесос 33 притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) под регистрационен номер РГ-03-188, с право да извършва следните инвестиционни услуги и дейности:

а) Инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както следва: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; управление на портфейл; инвестиционни съвети; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти);

б) Допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1-5 от ЗПФИ както следва: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа; предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструмента, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката; съвети за предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.

Документи

Общи условия от 06.10.2020 г. Общи условия от 09.03.2018 г. Тарифа в сила от 26.06.2018 г. Тарифа в сила от 12.04.2016 г. Описание на финансовите инструменти и рисковете свързани с тях Политика за третиране на конфликт на интереси Политика за изпълнение на клиентските нареждания Правила и критерии за класификация на клиентите Политика за управление на жалби от клиенти Информация съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 Оповествяване по Наредба №50 Оповестяване по чл. 131а от ЗППЦК Допълнителна информация

Контакти

Одесос 33 е със седалище: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 96, ет. 7, тел.: + 359 2 943 92 15 и +359 2 943 92 16, тел. за приемане, предаване и изпълнение на нареждания: +359 2 445 20 66, e-mail: office@odesos33.com, website: www.odesos33.com.